Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Η ανανέωση γίνεται, έπειτα από ιατρική εξέταση, από παθολόγο & οφθαλμίατρο. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α & Β, έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Γ, Δ & Γ+Ε έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1.Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.


2.  Παράβολο 50 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4. Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης

6. Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

7.Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
Α.Βιβλιάριο υγείας.
Β.Αστυνομική ταυτότητά.
Γ.Τις Δύο (2) φωτογραφίες.
Δ..Άδεια oδήγησης.
Ε.Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπήκοους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

2. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.