Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

ότι δεν είναι κάτοχος άλλης πολιτικής άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) εκτός αυτής της οποίας ζητείται η ενσωμάτωση με την υπηρεσιακή.


2. Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης (εφόσον υπάρχει).

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.(ΠΔ 19/95).

5. Βεβαίωση της Yπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, από την οποία να προκύπτει ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ 15/ΤΑ΄/31-01-1995) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.

6. Πρόσφατη βεβαίωση της Yπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει και της οποίας τη μετατροπή ζητάει.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης 

8. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

9. Μία (1) έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)

10. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

11. Σε περίπτωση που η πολιτική άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική και ο αιτών επιθυμεί τη μετατροπή μιας εκ των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE από την υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, απαιτούνται επιπλέον:

1) Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται :

α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους,

β) βιβλιάριο υγείας.

γ) εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο.

δ) δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

2) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.
3) Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετατρέπονται μόνο οι κατηγορίες υπηρεσιακών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 19/95, ΦΕΚ 15/ΤΑ/31-01-1995, δηλαδή όσες χορηγήθηκαν από 01-07-1996 έως και 18-1-2013.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


- Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

- Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.