Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική & Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών διαμένει στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή μαθητή για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης. Επίσης να δηλώνει ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ή άδεια οδήγησης της οποίας αιτείται μετατροπή & είναι σε ισχύ & ότι δεν κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

2. Αίτηση εκτύπωσης.

3. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο & φωτοαντίγραφα.

4. Αν ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος πρέπει να προσκομίσει δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την διαμονή του στην Ελλάδα,

5. Άδεια οδήγησης & φωτοαντίγραφο

6. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

7. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ομοίως, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης στην Ελλάδα. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

8. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

9. Δύο πιστοποητικά υγείας από παθολόγο & οφθαλμίατρο. Το κόστος κάθε επίσκεψης είναι 10€ & πρέπει να κατατεθεί σε φωτοαντίγραφο & η απόδειξη.
Στην επίσκεψη πρέπει να προσκομίσετε:

Α. Τις φωτογραφίες
Β. Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις
Γ. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:
Α.Γενική αίματος και σακχάρου.
Β.Γενική ούρων.
Γ.Καρδιογράφημα.
Δ.Ακτινογραφία θώρακος.

9.Ηλεκτρονικά παράβολα: (e-Paravolo)
Α.Αρχικής χορήγησης κατηγορίας 50€ 
Β.Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ 
Γ.Χαρτοσήμου 18€ 
*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πιστωτικής κάρτας), όπως χορηγούνται στη χώρα αυτή.
2. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια » δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.
3. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.